W tym artykule przedstawiono szczegółowe informacje na temat gwarancji na routery ExpressVPN Aircove i Aircove Go.

Przejdź do…

Ograniczona gwarancja na urządzenie ExpressVPN Aircove
Ograniczona gwarancja na urządzenie ExpressVPN Aircove Go


Ograniczona gwarancja na urządzenie ExpressVPN Aircove

Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu urządzenia ExpressVPN Aircove AX1800 bezpośrednio od ExpressVPN lub od autoryzowanych partnerów wymienionych na stronie internetowej ExpressVPN. Urządzenie ExpressVPN Aircove zakupione z jakiegokolwiek innego źródła lub wysłane poza kraj, w którym zostało zakupione, nie jest objęte niniejszą gwarancją. W przypadku jakichkolwiek pytań lub opinii dotyczących Aircove należy skontaktować się z zespołem pomocy: https://www.expressvpn.com/support.

W ramach tej ograniczonej gwarancji Express Technologies Limited gwarantuje, że w momencie zakupu każde nowe urządzenie ExpressVPN Aircove jest wolne od wad produkcyjnych w zakresie materiałów i wykonania przy normalnym użytkowaniu, zgodnie z definicją podaną na stronie https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna przez rok od daty pierwotnego zakupu. Express Technologies Limited nie udziela gwarancji obejmujących normalne zużycie i uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nadmierną eksploatacją. Dla celów niniejszego ubezpieczenia produkt ten jest przeznaczony do sprzedaży i użytkowania w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Express Technologies Limited nie może zagwarantować, że produkt jest kompatybilny w innych krajach oraz że będzie spełniał wymagania certyfikacyjne innych krajów dotyczące podobnego sprzętu.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli jakakolwiek część routera została zmodyfikowana, w tym jeśli dokonano nieautoryzowanej modyfikacji, naprawy lub demontażu. Gwarancja traci również ważność w przypadku użycia jakiegokolwiek oprogramowania układowego innego niż pochodzącego od ExpressVPN lub w przypadku niewłaściwego użycia, w tym: niewłaściwego napięcia wejściowego, zanurzenia w płynach lub upadku na twarde powierzchnie, użytkowania w temperaturach poza zakresem 0–40°C lub przechowywania w temperaturach poza zakresem -20~70°C.


Informacje o zgodności z przepisami dotyczące urządzenia Aircove

Identyfikator FCC: 2A5HJ-AX1800

 1. To urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom.
  • Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
  • Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
 2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez ExpressVPN, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.
 3. Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie uzasadnionego zakresu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można potwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:
  • zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
  • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
  • podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik;
  • skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi ekspozycji na promieniowanie określonymi przez FCC/CE/UKCA dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm od ciała. Nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Instrukcja obsługi urządzeń LE-LAN powinna zawierać instrukcje związane z ograniczeniami wymienionymi powyżej, a mianowicie informować, że:

 • Urządzenie przeznaczone do pracy w zakresie 5150–5250 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w celu zmniejszenia możliwości szkodliwych zakłóceń współkanałowych mobilnych systemów satelitarnych.

Funkcje bezprzewodowych systemów dostępu, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLAN) w zakresie 5150–5250 MHz dla tego urządzenia, są ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

EU countries.

Niniejszym Express Technologies Limited oświadcza, że typ urządzenia radiowego (ExpressVPN Aircove AX1800) jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi zapisami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Pasma częstotliwości: Wi-Fi 2,4 GHz: 2,412–2,472 GHz; Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,25 GHz 5,725–5,85 GHz
Maksymalna moc wyjściowa: Wi-Fi 2,4 GHz: 19,9 dBm; Wi-Fi 5 GHz: 22,8 dBm; Wi-Fi 5,8 GHz: 13,9 dBm


To urządzenie zawierają zwolnione z obowiązku licencyjnego nadajniki/odbiorniki, które są zgodne ze specyfikacjami standardów radiowych dla urządzeń zwolnionych z obowiązku licencyjnego wydanymi przez Departament ds. Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Korzystać z urządzenia można, gdy spełnione są dwa poniższe warunki:

 1. urządzenie nie może wywoływać zakłóceń;
 2. urządzenie musi dopuszczać wszelkie zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Producent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Regulatory logos.

Wersja 2.2

Informacje o zasilaczu

Producent zasilacza sieciowegoShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
Model zasilacza sieciowegoICP30A-120-1500
Napięcie wejściowe100–240 V~
Częstotliwość wejściowa prądu zmiennego50/60 Hz
Napięcie wyjścioweDC 12,0 V
Prąd wyjściowy1,5 A
Moc wyjściowa18,0 W
Średnia sprawność podczas pracy87,0%
Sprawność przy małym obciążeniu (10%)82,0%
Pobór mocy bez obciążenia0,09 W

Ograniczona gwarancja ExpressVPN Aircove Go

Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy ExpressVPN Aircove Go AXG1800 zakupiono bezpośrednio od ExpressVPN lub za pośrednictwem autoryzowanych partnerów wymienionych na stronie ExpressVPN. Router ExpressVPN Aircove Go zakupiony w innym miejscu lub wysłany poza granice kraju, w którym został zakupiony, nie jest objęty niniejszą gwarancją. W przypadku pytań lub opinii na temat Aircove odwiedź stronę https://www.expressvpn.com/support.

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji, firma Express Technologies Limited gwarantuje, że w momencie zakupu każde nowe urządzenie ExpressVPN Aircove Go jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach użytkowania, określonych na stronie https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ważna przez rok od daty pierwotnego zakupu. Express Technologies Limited nie udziela gwarancji na normalne zużycie lub uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nadużyciem. Na potrzeby niniejszego ubezpieczenia produkt ten jest przeznaczony do sprzedaży i używania w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii i Nowej Zelandii. Express Technologies Limited nie może zagwarantować, że produkt jest zgodny z normami obowiązującymi w innych krajach lub że spełni wymagania certyfikacyjne innych krajów dotyczące urządzeń tego typu.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli jakakolwiek część routera zostanie zmodyfikowana, co obejmuje nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż. Gwarancja traci również ważność w przypadku użycia oprogramowania układowego innego niż ExpressVPN lub niewłaściwego użytkowania, w tym między innymi: zasilania nieodpowiednim napięciem, zanurzenia w płynach lub upuszczenia na twarde powierzchnie, użytkowania w temperaturach poza zakresem 0-40°C lub przechowywania w temperaturach poza zakresem -20~70°C.

Aktualne i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.


Informacje prawne dotyczące Aircove Go

Identyfikator FCC: 2A5HJ-AXG1800

 1. Urządzenie to spełnia wymogi określone w części 15. przepisów FCC. Korzystać z urządzenia można, gdy spełnione są dwa poniższe warunki:
  1. to urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
  2. to urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie.
 2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez ExpressVPN, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.
 3. Uwaga: to urządzenie zostało przetestowane i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane i będzie używane niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:
 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

To urządzenie spełnia wymagania FCC/ISED/CE dotyczące wartości granicznych narażenia na promieniowanie w niekontrolowanym środowisku. Urządzenie należy instalować i korzystać z niego w odległości co najmniej 20 cm między elementem emitującym promieniowanie a ciałem. Nadajnika nie wolno umieszczać w pobliżu innych anten lub nadajników ani używać w połączeniu z nimi.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements radio fréquence FCC/ISED/CE fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l 'élément rayonnant et le corps. Cet émetteur ne doit pas être proche d’une autre antenne ou d’ un autre émetteur ou fonctionner en conjonction avec ceux-ci.


Instrukcja obsługi urządzeń LE-LAN powinna zawierać instrukcje związane z ograniczeniami wymienionymi w powyższych punktach, a mianowicie:

 • Urządzenie pracujące w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, co pozwala zmniejszyć potencjalne szkodliwe zakłócenia współkanałowych systemów satelitarnej komunikacji ruchomej.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej korzystanie z bezprzewodowych systemów dostępowych, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLAN) w zakresie częstotliwości 5150–5250 MHz dla tego urządzenia jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

EU countries.

Niniejszym Express Technologies Limited oświadcza, że typ urządzenia radiowego (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Pasma częstotliwości: 2,4G WIFI: 2,412–2,472 GHz; 5G WIFI: 5,15–5,25 GHz 5,725–5,85 GHz

Maksymalna moc wyjściowa: 2,4 Gwifi: 19,9 dBm; Wi-Fi 5G: 22,8 dBm; Wi-Fi 5,8G: 13,9 dBm


To urządzenie zawierają zwolnione z obowiązku licencyjnego nadajniki/odbiorniki, które są zgodne ze specyfikacjami standardów radiowych dla urządzeń zwolnionych z obowiązku licencyjnego wydanymi przez Departament ds. Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Korzystać z urządzenia można, gdy spełnione są dwa poniższe warunki:

 1. urządzenie nie może wywoływać zakłóceń;
 2. urządzenie musi dopuszczać wszelkie zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Producent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Wersja 2.2

Informacje o zasilaczu:

 
Producent zasilacza sieciowego Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
Model zasilacza sieciowegoGDB008W3-050400ZX
Napięcie wejściowe100-240V~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego50/60 Hz
Napięcie wyjścioweDC 5.0 V
Natężenie prądu wyjściowego4,0 A
Moc wyjściowa20,0 W
Średnia wydajność aktywna83.0%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)83.0%
Pobór mocy bez obciążenia0,1 W

 

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Przykro nam to słyszeć. Poinformuj nas, co możemy poprawić.

Członek naszego zespołu pomocy technicznej zajmie się Twoją sprawą.