Denne artikkelen beskriver ExpressVPNs garantiinformasjon for ruterne Aircove og Aircove Go.

Gå til …

Begrenset garanti for ExpressVPN Aircove
Begrenset garanti for ExpressVPN Aircove Go


Begrenset garanti for ExpressVPN Aircove

Denne begrensede garantien gjelder kun dersom du kjøpte ExpressVPN Aircove AX1800 direkte fra ExpressVPN eller via autoriserte partnere oppført på ExpressVPN-nettstedet. En ExpressVPN Aircove kjøpt fra eventuelle andre steder, eller som er sendt utenfor landet den ble kjøpt i, omfattes ikke av denne garantien. Eventuelle henvendelser eller tilbakemeldinger om Aircove kan rettes til https://www.expressvpn.com/support.

I denne begrensede garantien garanterer Express Technologies Limited at hver nye ExpressVPN Aircove på kjøpstidspunktet er fri for produksjonsfeil i materialer og utførelse under normal bruk, som definert på https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denne begrensede garantien er gyldig i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Express Technologies Limited garanterer ikke mot normal slitasje eller skade forårsaket av ulykker eller misbruk. I forbindelse med denne forsikringen er dette produktet tiltenkt salg og bruk i USA, Storbritannia eller Den europeiske union. Express Technologies Limited kan ikke garantere at produktet er kompatibelt i andre land, eller at det oppfyller andre lands sertifiseringskrav for lignende utstyr.

Denne garantien ugyldiggjøres dersom noen del av ruteren har blitt modifisert, inkludert uautorisert modifikasjon, reparasjon eller demontering. Garantien er ugyldiggjøres også ved bruk av fastvare som ikke kommer fra ExpressVPN eller ved enhver form for uhensiktsmessig bruk, blant annet: uhensiktsmessig inngangsspenning, fall i væsker eller på harde overflater, bruk ved temperaturer utenfor 0–40 °C eller lagring i temperaturer utenfor –20~70 °C.


Reguleringsinformasjon for Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

 1. Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:
  • Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
  • Denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferenser som kan medføre uønsket drift.
 2. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av ExpressVPN, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.
 3. Merk: Dette utstyret er testet og resulterer i overholdelse med grensene for digitalt utstyr av klasse B ifølge del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kommer til oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:
  • Snu eller flytt mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  • Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring vedrørende strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCC/CE/UKCA-grensene for strålingseksponering fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og opereres med en avstand på minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Brukermanualen for LE-LAN-utstyr skal inneholde instruksjoner knyttet til begrensningene nevnt i avsnittene ovenfor, det vil si:

 • Enheten for drift i båndet 5150–5250 MHz er kun til innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens på mobile satellittsystemer med alternativ kanal.

Funksjonene til trådløse tilgangssystemer, inkludert lokalnett for radio (WAS/RLAN) innenfor båndet 5150–5250 MHz for denne enheten, er begrenset til kun innendørs bruk i alle land i Den europeiske union.

EU countries.

Herved erklærer Express Technologies Limited at radioutstyrstypen (ExpressVPN Aircove AX1800) er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensbånd: 2,4G WIFI: 2,412–2,472 GHz; 5G WIFI: 5,15–5,25 GHz 5,725–5,85 GHz
Maksimal utgangseffekt: 2,4 G wifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8 G wifi: 13,9 dBm


Denne enheten inneholder lisensfrie sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS(er). Bruk er underlagt følgende to vilkår:

 1. Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser.
 2. Denne enheten må tåle alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket drift av enheten.

Produsent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De britiske Jomfruøyer

Regulatory logos.

Versjon 2.2

Informasjon om strømadapter

AC-adapterens produsentShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
AC-adaptermodellICP30A-120-1500
Inngangsspenning100–240 V~
AC-inngangsfrekvens50/60 Hz
UtgangsspenningDC 12,0 V
Utgangsstrøm1,5 A
Utgangseffekt18,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet87,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)82,0 %
Strømforbruk uten belastning0,09 W

ExpressVPNs begrensede garanti for Aircove Go

Denne begrensede garantien gjelder hvis og bare hvis du kjøpte ExpressVPN Aircove Go AXG1800 direkte fra ExpressVPN eller via autoriserte partnere som er oppført på ExpressVPNs nettsted. En ExpressVPN Aircove Go kjøpt fra en annen kilde eller sendt utenfor landet der den ble kjøpt, dekkes ikke av denne garantien. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til Aircove, kan du ta kontakt med https://www.expressvpn.com/support.

I denne begrensede garantien garanterer Express Technologies Limited at på kjøpstidspunktet er hver nye ExpressVPN Aircove Go fri for produksjonsfeil i materialer og utførelse ved normal bruk, som definert i https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denne begrensede garantien er gyldig i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Express Technologies Limited garanterer ikke mot normal slitasje eller skade forårsaket av uhell eller misbruk. Til denne forsikringens formål er dette produktet ment å selges og brukes i USA, Canada, Storbritannia, EU, Australia eller New Zealand. Express Technologies Limited kan ikke garantere at produktet er kompatibelt i andre land, eller at det oppfyller sertifiseringskravene i andre land for lignende utstyr.

Denne garantien er ugyldig hvis noen deler av ruteren er endret, inkludert uautorisert endring, reparasjon eller demontering. Garantien er også ugyldig ved bruk av fastvare som ikke er fra ExpressVPN eller ved upassende bruk, inkludert, men ikke begrenset til: upassende spenningsinngang, fall i væsker eller på harde overflater, bruk i temperaturer utenfor 0–40 ° C, eller lagring i temperaturer utenfor -20~70 ° C.

For den nyeste informasjonen, kan du gå til

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.


Informasjon om regelverket for Aircove Go

FCC ID: 2A5HJ-AXG1800

 1. Denne innretningen overholder del 15 av FCC-regelverket. Bruk er underlagt følgende to vilkår:
  1. Denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
  2. Enheten må kunne motstå forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
 2. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av ExpressVPN kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret ugyldig.
 3. Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse på boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer og kan sende ut radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke oppstår på en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:
 • snu eller flytte mottakerantennen.
 • øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 • koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
 • ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring om strålingseksponering

Denne enheten er i samsvar med FCC/ISED/CEs grenser for strålingseksponering for ukontrollerte miljøer. Dette utstyret skal installeres og brukes med minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Brukerhåndboken for LE-LAN-enheter skal inneholde instruksjoner knyttet til begrensningene som er nevnt i de ovennevnte avsnittene, nemlig at:

 • Enheten for drift i båndet 5150–5250 MHz er kun beregnet for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelige forstyrrelser med mobile satellittsystemer i samme kanal.

Funksjonene til trådløse tilgangssystemer, inkludert lokale radionettverk (WAS/RLAN), innenfor båndet 5150–5250 MHz for denne enheten er begrenset til innendørs bruk i alle EU-land.

EU countries.

Herved erklærer Express Technologies Limited at radioutstyrstypen (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensbånd: 2,4G wifi:2,412 – 2,472 GHz; 5G wifi:5,15 – 5,25 GHz 5,725– 5 85 GHz

Maksimal utgangseffekt: 2,4G wifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8G wifi: 13,9 dBm


Denne enheten inneholder lisensfrie sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS(er). Bruk er underlagt følgende to vilkår:

 1. Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser.
 2. Denne enheten må tåle alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket drift av enheten.

Produsent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De britiske jomfruøyene

Versjon 2.2

Informasjon om strømadapter

 
Produsent av strømadapter Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
AdaptermodellGDB008W3-050400ZX
Inngangsspenning100-240 V~
AC-frekvens på inngangen50/60 Hz
UtgangsspenningDC 5,0 V
Utgangsstrøm4,0 A
Utgangseffekt20 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet83 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)83 %
Strømforbruk uten belastning0,1 W

 

Var denne artikkelen nyttig?

Det var leit å høre. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Et medlem i støtteteamet vårt vil se på saken din snart.