บทความนี้แสดง รายละเอียดการรับประกันสำหรับเราเตอร์ ExpressVPN Aircove และ Aircove Go

ข้ามไปยัง…

การรับประกันแบบจำกัดของ ExpressVPN Aircove/
การรับประกันแบบจำกัดของ ExpressVPN Aircove Go


การรับประกันแบบจำกัดของ ExpressVPN Aircove

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณซื้อ ExpressVPN Aircove AX1800 โดยตรงจาก ExpressVPN หรือผ่านพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ExpressVPN การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง ExpressVPN Aircove ที่ซื้อจากแหล่งอื่นหรือที่ส่งออกไปนอกประเทศที่ซื้อ หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะสำหรับ Aircove โปรดติดต่อhttps://www.expressvpn.com/support

ในการรับประกันแบบจำกัดนี้ Express Technologies Limited รับประกันว่า ExpressVPN Aircove ใหม่แต่ละตัว ณ เวลาที่ซื้อจะปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตทั้งในส่วนของวัสดุและฝีมือการผลิต หากมีการใช้งานปกติตามที่กำหนดไว้ใน https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove การรับประกันแบบจำกัดนี้มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก Express Technologies Limited ไม่รับประกันการสึกหรอตามปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการละเมิด เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันสินค้า ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายและใช้ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป Express Technologies Limited ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดในประเทศอื่นๆ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองของประเทศอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ที่คล้ายกัน

การรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะหากมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเตอร์ รวมถึงการแก้ไขซ่อมแซมหรือถอดชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต การรับประกันยังเป็นโมฆะหากมีการใช้เฟิร์มแวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ ExpressVPN หรือมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การตกหล่นลงในของเหลวหรือบนพื้นผิวที่แข็ง การใช้งานในอุณหภูมินอกเหนือจาก 0-40°C หรือการเก็บรักษาในอุณหภูมินอกเหนือจาก -20~70°C


ข้อมูลกฎข้อบังคับของ Aircove

รหัส FCC: 2A5HJ-AX1800

 1. อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์อยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้
  • อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายและ
  • อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ได้
 2. การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก ExpressVPN อาจทำให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์เป็นโมฆะได้
 3. หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC มีการออกแบบขีดจำกัดนี้เพื่อให้การปกป้องที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย เมื่อติดตั้งในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้างและแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ ถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ ก็อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารสัญญาณวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นสัญญาณรบกวนในระหว่างการติดตั้ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งตรวจพบโดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทดลองแก้ไขสัญญาณรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ
  • ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
  • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบบนวงจรที่แตกต่างไปจากเต้าเสียบที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ
  • ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการสัมผัสรังสี

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดการสัมผัสรังสีของ FCC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควรจะติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องแผ่รังสีกับร่างกายของคุณ จะต้องไม่ตั้งเครื่องส่งนี้ในจุดเดียวกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่นๆ หรือมีการใช้งานร่วมกัน

คู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ LE-LAN จะมีคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดที่กล่าวถึงในส่วนข้างต้น กล่าวคือ

 • อุปกรณ์สำหรับการใช้งานในย่านความถี่ 5150-5250 เมกะเฮิรตซ์เหมาะสำหรับการใช้งานในร่มเพื่อลดความเสี่ยงจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมของอุปกรณ์มือถือที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน

การใช้งานฟังก์ชันของ Wireless Access Systems สำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งรวมถึง Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) ภายในย่านความถี่ 5150-5250 MHz จะถูกจำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเฉพาะในประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมดเท่านั้น

EU countries.

Express Technologies Limited จึงประกาศว่าประเภทอุปกรณ์วิทยุ (ExpressVPN Aircove AX1800) เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU อ่านข้อความทั้งหมดของการประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปได้ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

ย่านความถี่: 2.4G WIFI: 2.412-2.472GHz; 5G WIFI: 5.15-5.25GHz 5.725-5.85GHz
กำลังเอาท์พุทสูงสุด: 2.4Gwifi: 19.9dBm; 5G wifi: 22.8dBm; 5.8G wifi: 13.9dbm


อุปกรณ์นี้มีเครื่องส่ง/เครื่องรับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับ RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตเพื่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแคนาดา การใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อดังนี้:

 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
 2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนที่เข้ามา ซึ่งรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

ผู้ผลิต: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Regulatory logos.

ข้อมูลอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

ผู้ผลิตอะแดปเตอร์ ACShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
โมเดลอะแดปเตอร์ ACICP30A-120-1500
แรงดันไฟฟ้าอินพุท100-240V~
ความถี่อินพุท AC50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทDC 12.0V
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุท1.5A
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุท18.0W
ประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ย87.0%
ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%)82.0%
การใช้กำลังไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด0.09W

การรับประกันแบบจำกัดของ ExpressVPN Aircove Go

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณซื้อ ExpressVPN Aircove Go AXG1800 จาก ExpressVPN โดยตรง หรือจากคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ExpressVPN การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม ExpressVPN Aircove Go ที่ซื้อจากแหล่งอื่นหรือซื้อและจัดส่งมาจากต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Aircove โปรดติดต่อ https://www.expressvpn.com/support

ในการรับประกันแบบจำกัดนี้ Express Technologies Limited รับประกันว่า ณ เวลาที่ซื้อ ExpressVPN Aircove Go ตัวนี้ไม่มีข้อบกพร่องในด้านการผลิต วัสดุ และฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติตามที่กำหนดไว้ใน https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove การรับประกันแบบจำกัดนี้มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก Express Technologies Limited ไม่รับประกันการสึกหรอตามปกติ หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานในทางที่ผิด เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายและใช้งานในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ Express Technologies Limited ไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศอื่นๆ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองของประเทศอื่นสำหรับอุปกรณ์ที่คล้ายกัน

การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะหากมีการดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเตอร์ รวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือถอดชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต การรับประกันยังถือเป็นโมฆะในกรณีที่ใช้เฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่ของ ExpressVPN หรือจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม ตกหล่นลงในของเหลวหรือบนพื้นผิวที่แข็ง การใช้งานในอุณหภูมินอกเหนือจาก 0-40 องศาเซลเซียส หรือการเก็บรักษาในอุณหภูมินอกเหนือจาก -20~70 องศาเซลเซียส

โปรดดูรายละเอียดล่าสุดที่:

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty


ข้อมูลกฎข้อบังคับของ Aircove Go

FCC ID: 2A5HJ-AXG1800

 1. อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อดังนี้:
  1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ
  2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ต้องการ
 2. การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก ExpressVPN อาจทำให้ผู้ใช้เสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ได้
 3. หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลประเภท (Class B) ตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อมอบการปกป้องที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้กำเนิด ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ หากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารระบบวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม เรารับประกันไม่ได้ว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นสำหรับการติดตั้งบางวิธี หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งตรวจพบโดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทดลองแก้ไขสัญญาณรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:
 • ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
 • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรอื่น แยกจากเต้ารับที่เครื่องรับเชื่อมต่ออยู่
 • ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการสัมผัสรังสี

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดการสัมผัสรังสี FCC/ISED/CE ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์แผ่รังสีกับร่างกายคุณห้ามตั้งเครื่องส่งสัญญาณนี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นๆ

คู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ LE-LAN จะต้องมีคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้น กล่าวคือ:

 • อุปกรณ์สำหรับการทำงานในย่านความถี่ 5150-5250 MHz เป็นอุปกรณ์สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เพื่อลดโอกาสการเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน

ฟังก์ชันของระบบการเข้าถึงไร้สาย รวมถึงเครือข่ายคลื่นวิทยุท้องถิ่น (WAS/RLAN) ภายในย่านความถี่ 5150-5250 MHz สำหรับอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดให้ใช้งานภายในอาคารภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเท่านั้น

EU countries.

ด้วยเหตุนี้ Express Technologies Limited ขอประกาศว่าประเภทอุปกรณ์วิทยุ (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) เป็นไปตามข้อกำหนดสำคัญและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบ 2014/53/EU ดูคำรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ต่อไปนี้: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

ย่านความถี่: 2.4G WIFI:2.412-2.472GHz; 5G WIFI:5.15-5.25GHz 5.725-5.85GHz

กำลังขับสูงสุด: 2.4Gwifi: 19.9dBm; 5G wifi: 22.8dBm; 5.8G wifi: 13.9dbm

อุปกรณ์นี้มีเครื่องส่ง/เครื่องรับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับ RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตเพื่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแคนาดา การใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อดังนี้:

 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
 2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนที่เข้ามา ซึ่งรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

ผู้ผลิต: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

เวอร์ชัน 2.2

ข้อมูลอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

 
ผู้ผลิตอะแดปเตอร์ AC Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
รุ่นอะแดปเตอร์ ACGDB008W3-050400ZX
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า100-240V~
ความถี่ไฟฟ้า AC ขาเข้า50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออกDC 5.0V
กระแสไฟขาออก4.0A
กำลังไฟฟ้าขาออก20.0W
ประสิทธิภาพเฉลี่ยขณะใช้งาน83.0%
ประสิทธิภาพขณะใช้งานระดับต่ำ (10%)83.0%
การใช้พลังงานขณะไม่ได้ใช้งาน0.1W
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ