Emojier: Varför vi använder dem och vad de egentligen betyder

Okategoriserad
11 mins
Emoji Campaign Featured Image
  • För att uppmärksamma World Emoji Day 🌎 har vi gjort undersökningar bland boende i Frankrike, Tyskland, Spanien och USA för att bättre förstå vad emojier har för inverkan på våra liv.

  • Våra hjärnor processar emojier på samma sätt som ord. Emojier kan påverka hur vi tolkar ett meddelande.

  • Användningen av emojier kan ge oss information om mental hälsa och relationer.

  • Könsbundna, kulturella och samhälleliga normer kan påverka vårt sätt att använda emojier, medan ålder ofta avgör vilka slags emojier vi använder.

  • Emojins framtid väntas bli mer sofistikerad i och med framsteg inom AI (artificiell intelligens), AR (augmented reality) och VR (virtual reality) och emojier kommer troligtvis representera ett bredare spektrum av kulturer, livsstilar och identiteter.

Vill du försäkra dig om att dina emojier stannar mellan dig och mottagaren? Se till att dina konversationer är privata med ett VPN.


Precis som all annan teknologi har emojin utvecklats ofantligt mycket de senaste decennierna. Den moderna tidens hieroglyfer har officiellt blivit en del av våra dagliga samtal. Det uppskattas att fler än 10 miljarder emojier används varje dag och att 95 % av alla internetanvändare har använt en emoji vid något tillfälle. Och precis som ord läggs till i ordboken skapas nya emojier varje år och utökar emoji-lexikonet.

Det finns för närvarande över 3 600 emojier tillgängliga på nästan alla enheter och plattformar vi använder. Emojier har rotat sig så pass väl i våra liv att våra hjärnor enligt studier som gjorts på ämnet behandlar dem som ord. Till följd av det kan emojier påverka hur vi tolkar meddelanden och information, vilket även kan leda till förvirring och pinsamma missförstånd.

Samma emoji kan också tolkas på en rad olika sätt beroende på vem som ser den, vilket lett till den vitt spridda uppfattningen att de bär på dolda budskap. Det här är till exempel autoförslag som kommer upp när man söker på emojin 😂:

Emoji Meaning

Resultaten i bilden ovan är på engelska, men det är lätt att se att en sökning på en given emoji ger förslag på många olika sökningar. Betydelsen verkar kunna ändras beroende på vem som skickar den. Kommer den från ett kärleksintresse? Eller från en vän? Är tårarna för mycket eller för lite? Som vi vet kan ett sådant här litet ansikte ge upphov till många olika tolkningar.

Det går inte att bortse från att de små färgglada symbolerna har blivit en självklar del av våra onlinesamtal och hjälper oss att uttrycka känslor, förmedla budskap och förstärka våra meddelanden på sätt som ord ibland inte räcker till för.

För att uppmärksamma World Emoji Day 🌎 den 17 juli 2023 har ExpressVPN genomfört en undersökning med nästan 1 000 deltagare i Frankrike, Tyskland, Spanien och USA för att få en bättre bild av synen på emojier. Tillsammans gav den mångfaldiga gruppen värdefull information om vad olika emojier betyder för olika personer, men även om hur frekvent användning skulle kunna vara ett sätt att försöka dölja ens riktiga känslor. 

I vissa av graferna nedan jämför vi användningen mellan de fyra länderna och i andra fokuserar vi mer på fynden från undersökningen i USA.

Från 🙂 till 😄: Emoji-evolutionen

Innan emojin såg dagens ljus var vi hänvisade till emotikoner som 🙂 , 🙁  och ¯_(ツ)_/¯ för att uttrycka våra känslor. Ville man skicka flörtiga SMS gav man smileymunnen ett semikolon till ögon så att en glad och vänskaplig emotikon plötsligt blev lite fräck: 😉

Emotikonen banade sedan väg för den japanske konstnären Shigetaka Kurita, som arbetade för mobiltelefonioperatören DOCOMO, när han skapade de första 176 emojierna 1999. Den första upplagan (nedan) innehöll figurer som hade att göra med väder, teknik och vardagsföremål.

Shigetaka Kurita_Emojis
(Bild från NTT DOCOMO INC)

Om vi snabbspolar fram till idag ses nu emojin som en respekterad och legitim kommunikationsform som är en del av våra dagliga liv. Nya upplagor släpps en eller två gånger om året för att reflektera vår föränderliga värld.

För många är kulturella föremål, flaggor och maträtter i emojiform ett viktigt tecken på representation och inkludering. 2019 introducerades emojier som representerade funktionsvariationer (se nedan). Senare, under 2020 och 2021, inkluderades könsneutrala emojier och människoemojier med olika hudtoner.
Inclusive Emojis

Därför använder vi emojier

I takt med att emojier har blivit en integrerad del av samhället har psykologer, lingvister och andra forskare börjat undersöka hur de påverkar vårt sätt att kommunicera.

Studierna har visat riktigt intressanta fynd, som hur emojier har förmågan att förstärka känslouttryck och framhäva empati inom ramen för digitala interaktioner och till och med överbrygga gapet som uppstår i frånvaron av icke-verbala signaler i onlinesamtal, vilket gör att vi kan förmedla ton, humör och mening mer effektivt.

För att dyka djupare i de här fynden och få reda på ännu mer genomförde vi en undersökning med deltagare från fyra länder. Det första vi upptäckte var att en majoritet av respondenterna, över 96 %, från alla fyra länder använder emojier regelbundet i sin kommunikation.

Spanjorer använder emojier oftare än amerikaner

Av dem som deltog i undersökningen rapporterade de spanska respondenterna att de använder emojier oftare än de från andra länder. På frågan om hur ofta de använder emojier när de kommunicerar via SMS, sociala medier och e-post svarade 40 % av spanjorerna att de alltid gör det. Samma svar gav 36 % av fransmännen, 35 % av tyskarna och 26 % av amerikanerna.

 

Emojier, känslor och inlindning av dåliga nyheter 

Föga överraskande föredrar många att använda en emoji istället för ord för att uttrycka sina känslor. Det beror sannolikt på svårigheten att förmedla känslor utan visuella signaler som ansiktsuttryck och kroppsspråk, något som återkom i vår undersökning.

Över hälften (51 %) av amerikanerna svarade att de inte tror att emojier kan mildra dåliga nyheter – en mer utbredd uppfattning än i Frankrike, Tyskland och Spanien. Mer än hälften menar dock att de också använt emojier för att dölja sina känslor.

Enligt en studie publicerad av Frontiers in Psychology kan användningen av emojier ge viktig information om en persons psykiska hälsa och relationer. Olika undersökningar framhåller också inverkan av sådant som könstillhörighet, kulturella och samhälleliga normer på användningen av emojier.

Exempelvis använder kvinnor oftare hjärtemojier för att visa stöd och omtanke för andra kvinnor och sina vänner. Som kontrast använder män sällan hjärtan i kommunikation med sina manliga vänner utan enbart inom ramen för romantiska relationer.

Gen Z:s unika sätt att använda emojier

GenZ_Emojis

Ålder är en annan faktor som avgör vilka slags emojier vi använder. Generation Z (födda mellan 1997 och 2012) blev till exempel virala när de stämplade gråtskrattemojin (😂) som “utdaterad” eftersom deras föräldrar ofta använder den. Istället föredrar den här gruppen att använda dödskallen (💀) eller det gråtande ansiktet (😭) för att visa att de tycker något är roligt. De ackompanjeras ibland av internetslanget “I’m dead”.

2022 bekräftade Keith Broni, chefredaktör på Emojipedia, att Gen Z använder emojier på andra sätt än övriga generationer. Till exempel anses den lätt leende emojin (🙂) och tummen upp-emojin (👍) vara passiv-aggressiva. Istället väljer Gen Z mer entusiastiskt leende ansikten (😊) för att tydligare visa vad de känner.

När 🍆🍑🍌💦 inte är vad du tror

University of British Columbia Okanagan har studerat emojier och deras roll i sexuellt suggestiva sammanhang. Bland de deltagare som använder sexuellt suggestiva emojier rapporterade 51 % att de senare ägnat sig åt sexuellt suggestivt beteende. 

De tre mest använda emojierna i sexuella sammanhang är tungan (👅), auberginen (🍆) och svettdropparna (💦). Det självbelåtet leende ansiktet (😏), det blinkande ansiktet (😜) och ansiktet som slänger en kyss (😘) var de vanligaste ansiktsuttrycken som användes i sexuellt relaterade samtal.

 

När vi frågade våra respondenter ifall de någonsin använt en emoji på ett sexuellt suggestivt sätt svarade mer än hälften nej. Till exempel sa 59 % av deltagarna i USA och Frankrike (och 56 % i Spanien och 55 % i Tyskland) att de aldrig använt de ovan nämnda emojierna för att förmedla annat än det de ursprungligen var avsedda för.

Bland dem som svarade ja var sexuellt suggestiva emojier vanligare i åldersgruppen 18 till 24 än i någon annan åldersgrupp.

USA:s favoritemojier

Människan är ett vanedjur och det gäller även när vi använder emojier. Enligt vår undersökning använder 70 % emojier när de interagerar med familj, vänner och kollegor. Samma grupp tenderar att förlita sig på ett fåtal emojier i sin kommunikation.

 

På frågan om vilka fem emojier de använder mest var svaren snarlika (och huvudsakligen positiva) bland de amerikanska respondenterna. Det leende ansiktet (😊), och variationer på det, är den mest använda emojin. Den är tätt följd av det gråtskrattande ansiktet (😂), hjärtat (❤️) eller hjärtögonen (😍, tummen upp (👍) och det gråtande ansiktet (😭). Andra nämnvärda emojier är kyssemojin (😘), OK-handen(👌) och det leende ansiktet som svettas (😅). 

Krav på bättre representation och mångfald

Trots de årliga tilläggen i emoji-lexikonet och insatserna för att inkludera emojier som representerar mångfald ville vi undersöka huruvida respondenterna uppfattade att befintliga emojier är tillräckliga.

Enligt undersökningen anser 33 % av respondenterna i USA att det finns tillräckligt med emojier medan en något större grupp på 35 % uttryckte en önskan om fler smileys och människoemojier. Den uppfattningen syntes även i de övriga tre länderna.

Vad är det då som saknas? Till exempel finns det för närvarande inga emojier som representerar ursprungsbefolkningar, som inuiter och aleuter i polartrakterna, aboriginer och maorier i Australien och Nya Zeeland, eller samer. Det finns heller inga emojier som visar olika kroppsstorlekar.

Utöver det sa 29 % av deltagarna att de vill se fler emojier som har med djur och natur att göra (till exempel en struts, snöleopard eller vit tiger) medan 26 % ville ha ett bredare utbud av mat- och dryckesemojier, kanske tillhörande deras eget hemland eller kultur.

Ska emojier användas på jobbet?

Användning av emojier i arbetet har debatterats hett och länge. Även om vissa emojier är klart olämpliga i professionella sammanhang (vi har ögonen på dig, långfingeremoji!) har tillgången till emojier i meddelandeappar som Slack, Google och Microsoft Teams lett till att de används mer och mer. Vår undersökning visar emellertid att 53 % av amerikanerna anser att emojier aldrig ska användas på arbetsplatsen.

Även om den här uppfattningen kan ha att göra med att emojier anses för avslappnade eller informella för jobbmiljöer kan den också härstamma från risken för missförstånd som uppstår till följd av emojiernas olika tolkningsmöjligheter.

Enligt vår undersökning har 33 % av amerikanerna vid något tillfälle misstolkat en emoji. Till exempel blir de bedjande händerna (🙏) ibland misstagna för en high five, och det varma ansiktet (🥵) kan tolkas både som ett uttryck för varmt väder och som att någon är attraktiv. På en arbetsplats kan det här ibland leda till obekväma situationer.

Emojins framtid

Även om emojins framtid än så länge mest är föremål för spekulation så spås den bjuda på spännande möjligheter. Med de snabba framstegen inom AI, AR och VR kan emojin bli både mer sofistikerad och uppslukande.

Stora företag som Apple, Samsung och Google väntas introducera nya emojier för att hålla tempot med utvecklingen. Med Apples Animojier och Memojier kan användare redan anpassa sina emojier efter eget tycke och den kommande iOS 17-uppdateringen kommer ta anpassningsfunktionen ännu längre.

Introduktionen av AR- och VR-headset öppnar också för ytterligare en dimension i emojiernas uttrycksförmåga när de går från 2D till 3D. Nya emojier kommer hela tiden på förslag och blir godkända av Unicode Consortium, vilket troligtvis kommer ge en mångfald av kulturer, livsstilar och identiteter större fokus och öka utbudet av emojier som talar till en ännu bredare publik.

Men i takt med att emojier blir en allt mer integrerad del av vår vardag och våra digitala interaktioner är det viktigt att komma ihåg de säkerhetsrisker det kan medföra. Att dela personlig information och delta i onlinekommunikation är alltid förenat med risk för till exempel dataintrång, identitetsstöld och övervakning. När tekniken fortsätter sin utveckling är det därför viktigt att dina säkerhets- och integritetsåtgärder – som att använda VPN – utvecklas i takt med den.

Om du använder ett VPN av hög kvalitet som förebyggande åtgärd kan du ta del av emojiernas uttrycksfulla värld samtidigt som du behåller kontrollen över din digitala integritet. Med högt prioriterad onlinesäkerhet kan du delta i digital kommunikation och dela personlig information med ro i sinnet och vetskapen om att dina data är skyddade. Om det bara fanns en emoji för det!

Om det fanns en VPN-emoji, hur tror du den skulle se ut?